Menu Tutup
  • surface aerator 15 hpsurface aerator

    Surface aerator berfungsi untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam air limbah, mempercepat proses penguraian bahan organik, dan meningkatkan kualitas air limbah yang dihasilkan.

  • surface aerator adalah untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air limbah. Oksigen diperlukan untuk mendukung kehidupan organisme aerobik, yang bertanggung jawab untuk menguraikan bahan organik yang terkandung dalam limbah.

    Surface Aerator merupakan perangkat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air dengan mempercepat penguraian materi organik dan meningkatkan konsentrasi oksigen dalam air.